Risker - Certifikat

Investeringar i certifikat innebär en kreditrisk. Det innebär att om emittenten, utfärdaren av produkten skulle hamna på obestånd kan hela eller delar av din investering gå förlorad. Du som investerare bör göra en självständig bedömning om emittenten kan fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Om du handlar med Avanzas egna certifikat så är det Morgan Stanley & Co. International PLC (MSIP) som är emittent av produkterna. Det innebär att du tar en kreditrisk mot MSIP vid en investering i dessa värdepapper.

Aktuellt kreditbetyg för MSIP hittar du här.

Vissa av de underliggande tillgångarna handlas i utländsk valuta, exempelvis råvaror eller utländska aktier. Även om prissättningen i instrumenten sker i svenska kronor måste emittenten ta position i underliggande tillgång i lokal valuta vilket innebär att du som investerare påverkas av eventuella valutakursförändringar jämfört med svenska kronor.

Observera att det från tid till annan kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa värdepapper, vilket kallas likviditetsrisk.

Detta kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln.

MSIP är emittent av Avanza Markets produkter och MSIP agerar även market maker (ställer löpande köp- och säljkurser). 

Senast uppdaterad 2017-06-09