Avgifter - Mini futures

Produkterna är courtagefria om du lägger en order på sajten eller via Infront och SIX Edge, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 SEK samt för order lagda via Avanzas ORC OHS (Orderhanteringssystem) utgår courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat.

Observera att för dig som PB- eller PRO-kund dras courtage enligt respektive courtageklass för alla order lagda under 1 000 SEK. Vid beräkning av courtaget räknas inte order under 1 000 SEK samman med order över eller lika med 1 000 SEK se prislista (om inte särskild överenskommelse sker om annat.)

Emittenter i börshandlade produkter ställer löpande köp- och säljpriser. Skillnaden mellan köp och sälj kallas spread och uttrycks i procent (%). Spreaden är för dig som investerare en kostnad. Ju högre spread desto längre ifrån fair value, det vill säga mid price, köper och säljer du. Det innebär att du köper dyrare och säljer billigare jämfört en produkt med lägre spread.

Givet att emittenter står som motpart i affärer kan detta innebära en intäkt till emittenten.

Finansieringskostnaden uttrycks som ränta och består av en fast och en rörlig del, där den rörliga delen är 1-månaders STIBOR för svenska underliggande (för underliggande noterade i exempelvis Euro används 1-månaders EURIBOR o s v). Om räntan för den rörliga delen är mindre än 0 sätts den till 0.

Den fasta delen är ett påslag av emittenten och är för alla Mini futures 3% förutom de med valuta som underliggande tillgång vilka har 2%. På Morgan Stanleys hemsida benämns detta påslag som "räntebasmarginal" och de slutliga villkoren för respektive produkt benämns som "Innevarande spread för Finansiering på Handelsdagen" (eng. "Current Financing Spread on the Trade Date"). Finansieringskostnaden har en direkt inverkan på finansieringsnivån och Stop loss nivån som justeras med motsvarande ränta.

Nedan följer två exempel som visar hur värdet i en Mini future long förändras om du äger produkten över natten, och att avgiften skiljer sig beroende på vilken hävstång din Mini future har. Avgiften tas ut varje natt genom att produktens värde minskar med Finansieringsnivån * (Ränta i %) / 360. Båda exempel bygger på att OMXS30 inte rör sig alls under 5 dagar:

MINI L OMX AVA
MINI L OMX AVA 1
0
100
100
1
99,88
99,99
2
99,77
99,98
3
99,65
99,98
4
99,53
99,97
5
99,42
99,96

MINI L OMX AVA antas här ha en hävstång på 15 och MINI L OMX AVA 1 en hävstång på 2. Tabellen visar antal dagar du äger produkten i första kolumnen och värdet på din Mini future i de två andra kolumnerna. Produkter med högre hävstång är alltså dyrare att äga över natten än de med lägre hävstång.

Det är viktigt att du som investerare ser till hela kostnadsbilden och inte bara en del utav den. Förenklat kan man säga att du vid handel med Börshandlade produkter betalar en eventuell courtageavgift, en spread och en avgift kopplad till att hålla produkten över natten. Beroende på hur du väljer att använda produkten exponeras du olika mycket mot de olika kostnaderna. Om du till exempel handlar intradag, det vill säga handlar under en och samma handelsdag, exponeras du endast mot en eventuell courtageavgift och spread. Om du däremot planerar att hålla produkten över tid exponeras du även mot den avgift som tas ut i produkten.

Generellt gäller att ju högre hävstång desto lägre investeringshorisont. Produkter med hög hävstång bör inte hållas mer än 1 natt eftersom volatiliteten, och därmed risken att bli knockad, ökar med hävstången. Anta att du investerar 10 000 SEK dag 1 i en Mini future från Avanza Markets med hävstång 15 vid investeringstillfället och en spread på 0,50 % och sedan säljer dag 2. Då kommer du ha betalat 11,67 SEK i ränteavgift och 50 SEK i spread, totalt 61,67 SEK. Eftersom investeringen var över 1 000 SEK är ordern courtagefri.

Courtageavgifter hittar du i våra prislistor. Vid order över 1 000 SEK är Avanza Markets produkter courtagefria. Spreaden syns i listorna och på respektive guidesida och avgifterna kopplade till att hålla börshandlade produkter över natt finns i produktens slutliga villkor. Om du inte hittar uppgifterna är du välkommen att ringa oss på 08-562 250 02. För produkter från övriga emittenter hänvisar vi till respektive emittent.
Senast uppdaterad 2016-10-05