Ordlista

Vissa ord kan vara lite svårare att förstå än andra. Här har vi därför samlat några ord som är relaterade till börshandlade produkter och Avanza Markets. 

Administrationsavgift

Det investeraren betalar för att emittenten ska tillhandahålla instrumentet. Avgiften tas ut i respektive instruments pris.

Barriärnivå

Ett annat ord för Stop Loss. När den underliggande tillgångens prisnivå/kurs når denna nivå förfaller tillhörande Mini future.

Bear

Term för ett Certifikat. Ett Bear-certifikat utvecklas positivt när underliggande tillgång faller i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång stiger i värde. Med denna produkt tror du alltså på underliggande ska minska i värde. 

Bull

Term för ett Certifikat. Ett Bull-certifikat utvecklas positivt när underliggande tillgång stiger i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång faller i värde.

Buy-back

Buy-back är ett scenario när en Mini future nått sin Stop Loss-nivå där innehavare erbjuds att sälja tillbaka sitt innehav till emittenten. Tidsbegränsat till samma dag som instrumentet knockats och under förutsättning att ett restvärde finns.

Courtage

Mäklararvode/kostnad för värdepappersaffärer.

Daglig hävstång

Tillämpas för Bull & Bear-certifkat. Hävstången multiplicerar utvecklingen på den underliggande tillgången. Daglig hävstång lämpar sig inte som en investering över längre tid på en volatil marknad.

Emittentrisk (kreditrisk)

Risken att emittenten (utfärdaren av produkten) inte klarar av att fullfölja sina åtaganden mot dig.

Finansieringskostnad

Den ränta du betalar för en Mini futures lånedel.

Finansieringsnivå

Den nivå som markerar skillnaden mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande tillgången.

Hävstång

Hävstången multiplicerar utvecklingen på den underliggande tillgången.

Knockas

Ett annat ord för förfaller. Vilket inträffar när en Mini future når sin Stop Loss-nivå.

Köppris

Priset som motparten erbjuder (det investeraren erhåller vid en säljtransaktion).

Likviditetsrisk

Risken att ett instrument inte går att omsätta på marknadsplatsen.

Long (lång)

Term för en Mini future. En Minilong utvecklas positivt när underliggande tillgång stiger i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång faller i värde.

Löptid

Tid för ett instruments utfärdande och förfallodag.

Market maker

Finansiell aktör som ställer köp- och säljpriser för att garantera likviditeten.

Marknadsrisk

En definition på hur de finansiella marknaderna reagerar på förändringar i exempelvis ränteläget, inflation, politiskt klimat m.m.

Minilong

Term för en Mini future. Utvecklas positivt när underliggande tillgång stiger i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång faller i värde.

Minishort

Term för en Mini future. Utvecklas positivt när underliggande tillgång faller i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång stiger i värde.

NDX

Namnet på marknadsplatsen där instrumenten är noterade, Nordic Derivatives Exchange.

Justering finansieringsnivå

Förändring av en Mini futures finansieringsnivå.

Justering Stopp Loss

Förändring av en Mini futures Stop Loss-nivå.

Paritet

Det teoretiska antalet av en viss produkt som ger rätten att köpa eller sälja en hel enhet av den underliggande tillgången.

Ratio

Det teoretiska antalet av en viss produkt som ger rätten att köpa eller sälja en hel enhet av den underliggande tillgången.

Restvärde

Ett eventuellt värde som återbetalas till innehavare av en Mini future efter att en Mini future knockats.

Ränta

Det investeraren betalar för att emittenten ska kunna finansiera instrumentets lånedel. Räntan tas ut i respektive instruments pris.

Short (kort)

Term för en Mini future. En Minishort tvecklas positivt när underliggande tillgång faller i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång stiger i värde.

Spread

Skillnaden mellan köp- och säljpris.

Stop Loss-nivå

Vid denna prisnivå/kurs för den underliggande tillgången förfaller tillhörande Mini future.

Stop Loss-buffert

Skillnaden mellan Stop Loss-nivån och finansieringsnivån.

Säljpris

Priset som motparten erbjuder (det investeraren betalar vid en köptransaktion).

Underliggande

Den tillgång ett finansiellt instrument är baserat på. Priset på underliggande tillgång påverkar priset på instrumentet.

Valutarisk

Uppstår vid en investering i svenska kronor (SEK) där den underliggande tillgången noteras i annan valuta.

Volatilitet

Riskmått definierad som den genomsnittliga skillnaden mellan högsta och lägsta kurs under en given tidsperiod.

Öppettider

Marknadsplatsens öppettider för handel. 

Bull & Bear-certifikat och Mini futures emitterade av Morgan Stanley handlas på NDX (Nordic Derivatives Exchange). Dessa värdepapper är handelsbara mellan 
09.00-17.25. Observera att det inte föreligger någon öppnings- eller stängningscall för att bestämma respektive värdepappers jämviktspris.

Observera att det finns instrument med underliggande tillgångar som handlas på andra marknadsplatser med andra öppettider. Exempelvis amerikanska aktier handlas i normalfallet mellan 15.30 – 22.00 svensk tid vilket betyder att värdet på en investering kan påverkas under tider då det inte går att stänga en eventuell position. 

Tips!
Vill du lära dig mer om Avanza Markets? Under Lär dig mer finner du matnyttig information om dessa produkter. 

Lär dig mer