Lär dig mer - Avanza Markets

Bull & Bear-certifikat och Mini futures är högriskprodukter och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Det är därför extra viktigt att du förstår och kan villkoren för den produkt du investerar i.

Certifikat

När den underliggande tillgången stiger i värde utvecklas ett Bull-certifikat positivt och ett Bear-certifikat negativt. När den underliggande tillgången faller i värde utvecklas ett Bear-certifikat positivt och ett Bull-certifikat negativt. 

När underliggande ökar i värde stiger Bull-certifikatet och
Bear-certifikatet faller i värde. 

Förändring 

Underliggande
Bull
Bear

0,0%

100,0

100,0

100,0

Dag 1

+5,0%

105,0

125,0

75,0

Dag 2

+2,0%

107,1

137,5

67,5

Dag 3

+4,5%

111,9

168,4

52,3

Dag 4

+6,5%

119,2

223,2

35,3

När underliggande sjunker, faller Bull-certifikatet i värde och Bear-certifikatet ökar i värde. 

Förändring 

Underliggande
Bull
Bear

0,0%

100,0

100,0

100,0

Dag 1

-5,0%

95,0

75,0

125,0

Dag 2

-2,0%

93,1

67,5

137,5

Dag 3

-4,5%

88,9

52,3

168,4

Dag 4

-6,5%

83,1

35,3

223,2

Underliggande har under perioden gått +/-0. Både Bull och Bear-certifikaten har sjunkit i värde på grund av sin dagliga hävstång.

Förändring 

Underliggande
Bull
Bear

0,0%

100,0

100,0

100,0

Dag 1

+3,0%

103,0

115,0

85,0

Dag 2

-5,0%

97,9

86,3

106,3

Dag 3

-3,0%

94,9

73,3

122,2

Dag 4

+5,4%

100,0

93,1

89,2

Mini futures

När den underliggande tillgången stiger i värde utvecklas en Mini long (MINI L) positivt och en Mini short (MINI S) negativt. När den underliggande tillgången faller i värde utvecklas en Mini short positivt och en Mini Long negativt.

När underliggande ökar i värde går Mini long upp i värde och
Mini short går ner. 

Förändring 

Underliggande
Long
Short

0,0%

100,0

100,0

100,0

Dag 1

+5,0%

105,0

125,0

75,0

Dag 2

+2,0%

107,1

135,5

64,5

Dag 3

+4,5%

111,9

159,6

40,4

Dag 4

+6,5%

119,2

196,0

4,0

När underliggande sjunker, faller Mini long i värde och Mini short
ökar i värde.

Förändring 

Underliggande
Long
Short

0,0%

100,0

100,0

100,0

Dag 1

-5,0%

95,0

75,0

125,0

Dag 2

-2,0%

93,1

65,5

134,5

Dag 3

-4,5%

88,9

44,6

155,4

Dag 4

-6,5%

83,1

15,7

184,3

Mini long och Mini short har gått närmare +/-0 i en volatil marknad. Detta på grund av att de har en linjär hävstång. 

Förändring 

Underliggande
Long
Short

0,0%

100,0

100,0

100,0

Dag 1

+3,0%

103,0

115,0

85,0

Dag 2

-5,0%

97,9

89,3

110,8

Dag 3

-3,0%

94,9

74,6

125,4

Dag 4

+5,4%

100,0

100,2

99,8

    Certifikat
    Trackers
    Mini futures
    Turbos
Hävstång
 • Daglig hävstång 
 • Negativ effekt vid volatila marknadsförhållanden, s.k. urholkningseffekt
 • Ränta-på-ränta effekt
 • Följer utvecklingen i underliggande tillgång X1


   
Risk
 • Kreditrisk 
 • Valutarisk 
 • Likviditetsrisk 
 • Marknadsrisk
 • Högre hävstång = Högre risk 
 • Kan förlora investerat belopp, kräver löpande bevakning 
 • Lämpar sig inte som en investering över tid vid volatila marknadsförhållanden på grund av urholkningseffekten
Avgifter

Fördjupa dig

Så funkar det

Bra att veta om 
produkten.

Risker

Känn till de olika riskerna
 innan du investerar!

Avgifter

Få koll på ränta, spread, utdelning m.fl.

Ordlista

Viktiga ord att kunna
och förstå.

De produkter som beskrivs på denna sida inte är lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas egenskaper. Värdet på produkten kan gå ned såväl som upp och kan vara föremål för volatilitet till följd av flera faktorer, inklusive prisförändringar i underliggande instrument och räntenivåer. Du som investerare måste vara införstådd med att du riskerar att förlora dina investerade pengar helt genom att investera i dessa produkter.

Vid en investering i dessa produkter tar du en kreditrisk mot Morgan Stanley International PLC, som innebär att om Morgan Stanley skulle hamna på obestånd är det inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.  Vidare är det viktigt att du sätter dig in i hur emittenten finansierar produkten. Från tid till annan kan det även vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa produkter, exempelvis när den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid eller vidtekniska avbrott som kan störa handeln.

Denna information upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och slutgiltiga villkor.
Läs mer om risker med att investera i komplexa produkter.

 

Varken Morgan Stanley eller något av dess dotterbolag är ansvariga för innehållet på denna och/eller andra av Avanzas webbsidor. Inget av det som skrivs ska heller betraktas som en rekommendation från Morgan Stanley att investera i de emitterade produkterna. Produkterna med tillhörande dokumentation och utbildning är endast framtagen för investerare med hemvist/säte i Sverige. Produkterna är inte registrerade under US Securities Act 1933 vilket innebär att "U.S. persons" inte har rätt att handla i dessa produkter.

Innehållet på denna sida riktar sig inte heller till personer bosatta i USA eller andra jurisdiktioner som inte är tillåtna enligt grundprospekt och slutliga villkor.

På samma sätt är inte Avanza eller något av dess dotterbolag ansvarig för den information som Morgan Stanley tillhandahåller som emittent.

Inget på denna sida ska uppfattas som finansiell rådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar.

* Produkterna är courtagefria om du lägger en order på sajten eller via Online Trader och SIX Edge, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 SEK samt för order lagda via Avanzas ORC OHS (Orderhanteringssystem) debiteras courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat. Observera att för dig som PB- eller PRO-kund med notasammanslagning, debiteras courtage för alla ordrar lagda under 1 000 SEK. Vid beräkning av courtaget räknas inte order under 1 000 SEK samman med order över eller lika med 1 000 SEK. Se prislista (om inte särskild överenskommelse sker om annat).