HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

6,25 % årlig ränta plus möjlig värdetillväxt - Teckna andelar i Estea!

Moment Group genomför en ägarspridning!

Moment Group, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, är en av Skandinaviens ledande aktörer inom upplevelseindustrin med en portfölj av välkända varumärken med marknadsledande positioner inom respektive segment. 

Moment Group genomför nu en ägarspridning i syfte att skapa en bättre likviditet i aktien och du som kund hos Avanza har möjlighet att teckna aktier till ett rabatterat pris!

Anmäl ditt intresse här


Kort fakta


Pris per aktie
20,45 SEK (8 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 november - 7 december 2018)
Minsta investering
500 aktier, därefter i jämna poster om 100 aktier.
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
9 december kl 23:59
Information om tilldelning

Omkring 11 december

Omkring 11 december
Omkring 11 december
Första handelsdag
Omkring 11 december
Likviddag
Omkring 13 december
Filer och länkar

Kort om Moment Group


Moment Group är en av Skandinaviens ledande aktörer inom upplevelseindustrin med en portfölj av välkända varumärken med marknadsledande positioner inom respektive segment. Totalt omsätter koncernen ca 1,1 miljard sek och har fler än 500 medarbetare. Moment Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och dess obligationer är noterade på Corporate Bond List of Nasdaq Stockholm. Moment Groups huvudkontor är placerat i Göteborg.

Moment Groups ambition är att vara en av de ledande aktörerna som formar framtidens upplevelseindustri. Koncernens verksamheter bedrivs idag i tre affärsområden och målsättningen är att växa både inom befintliga segment och genom nya affärsområden. 

Sedan våren 2017 har Moment Group vuxit både via förvärv och organiskt i framförallt Sverige, men även genom en etablering i Tyskland. De senaste förvärven är bolagen Minnesota Communication AB, Ballbreaker Kungsholmen AB och Conciliance AB (Star Bowling). Koncernen ser ytterligare spännande tillväxtmöjligheter inom upplevelseindustrin och utvärderar löpande bolag som har en etablerad stark position i attraktiva segment med god lönsamhet.

Affärsområden


Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden; Event, Live Entertainment och Venues - med kontor och arenor i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver åtta arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg och två är moderna aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar – en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Tillväxt i upplevelseindustrin


Upplevelseindustrin har sedan början av 2000-talet uppvisat en årlig tillväxt på 4-5%, som hållit sig stabil oberoende den underliggande konjunkturen. (I nedanstående graf illustreras detta med en bild på upplevelser inom segmenten Sport, Restaurang och Kultur).

Moment Group har identifierat fyra trender som driver tillväxten i branschen och som ligger till grund för koncernens tillväxtstrategi:

1. Förändrade konsumtionsmönster, ökad köpkraft och gynnsam demografi

• Nordiska konsumenter följer ökad utsträckning trenden i övriga Europa och lämnar allt oftare tv-soffan för upplevelser ”på stan”.

• Den disponibla inkomsten ökar liksom andelen som spenderas på upplevelser och underhållning.

• År 2046 kommer 25% av Sveriges befolkning att vara 65 år eller äldre, med en ökande köpkraft och allt större aptit på kulturella evenemang.

2. Krav på personalisering och behov av självförverkligande

• Konsumenternas ökande medvetenhet ställer allt högre krav på att upplevelsen de väljer ska vara värd såväl tiden som pengarna och engagemanget de investerar.

• Urbaniseringen av samhället gör att städerna växer och konsumenterna söker i ökad utsträckning både sammanhang och upplevelser som ger dem en identitet.

3. Upplevelser fungerar som motor för shoppingcenter och stadskärnor

• Trenden visar att samverkan mellan restaurang och aktiviteter för att skapa nya spännande koncept för kunderna ökar.

• Detaljhandelns omfattning minskar och då kräver köpcentra och andra marknadsplatser ett ökat utbud av aktiviteter och upplevelser, som ersättning för traditionella butiker.

4. Digitalisering driver behovet av engagerande fysiska upplevelser

• Som svar på den passiva underhållning som erbjuds i tv-soffan, genom t ex Netflix, erbjuds konsumenten i allt större utsträckning ett aktivt deltagande i upplevelsen tillsammans med familj, vänner och kollegor.

• "Klassiska" icke-engagerande arenor, som traditionella nattklubbar, minskar i popularitet i takt med att konsumenten kräver mer innehåll i sin upplevelse.

VD-ord och motiv


Moment Groups verksamhet har en stor säsongsvariation där kvartal fyra står för en betydande del av koncernens intäkter och resultat, år 2017 genererades 37% av årsintäkten och 184% av koncernresultatet under årets sista kvartal. De senaste rullande 12 månaderna uppgick Moment Groups rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, till 24,2 MSEK (19,2 MSEK) och rörelseresultat, EBIT, till 5,5 MSEK (3,6 MSEK). Ser man till det justerade EBITDA-resultatet rullande 12 månader var det 55 msek, där full effekt av förvärvad lönsamhet (pro forma) inkluderas och rena uppstartskostnader för nya verksamheter exkluderas. Ackumulerat EBIT för året uppgick efter utgången av september till -48,5 MSEK, en försämring med 23,9 MSEK mot föregående år, vilket är ett resultat av att verksamheten belastats med uppstartskostnader i nyetablerade verksamheter samt lägre beläggning under årets sommarmånader.

Efter en period av hög tillväxt då Moment Group har vuxit med totalt 28% sedan utgången av 2016 och fram till tredje kvartalet 2018 på rullande 12 månaders basis, ligger fokus framåt på att nå lönsamhet i nyetableringar och vidareutveckla genomförda förvärv samtidigt som ett antal åtgärder vidtas inom de olika affärsområdena för att öka effektiviteten och ge kostnadsbesparingar. Läs mer i delårsrapport 1 jan – 30 september 2018 samt i det prospekt som publicerades i samband med listbytet i oktober 2018

I oktober genomförde Moment Group ett listbyte från First North Premier till huvudlistan Nasdaq Stockholm. Utifrån denna position genomför koncernen nu en aktieägarspridning genom en nyemission i syfte att:

1.       Öka kännedomen om bolaget i kapitalmarknaden och nå nya aktieägare som delar bolagets syn på upplevelseindustrin som en attraktiv tillväxtbransch.

2.       Bredda aktieägarbasen med ett ökat antal aktieägare och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien

3.       Stärka balansräkningen för fortsatt tillväxt med en god balans mellan eget kapital och extern finansiering.

4.       Säkerställa god kassalikviditet över årets säsongsvariationer då verksamheten, i takt med att den växer, har ett kassaflöde som är avsevärt starkare på vinterhalvåret (Q4/Q1) än under sommarhalvåret (Q2/Q3).

5.       Öka antalet medlemmar i koncernens aktieägarprogram där de med minst 1000 aktier ges möjlighet till biljetter till exempelvis smygpremiärer.

Erbjudande


Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 nya aktier, dock maximalt 2,5 miljoner EUR. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige.

Priset per aktie är 20,45 SEK vilket motsvarar en kurs som är 8 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 november till och med 7 december 2018.

Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 11 december 2018. Tilldelningsbesked kommer att lämnas genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. Som kund hos Avanza Bank meddelas du genom upprättande av nota på din depå. 

Om erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske till dem som inte var aktieägare i bolaget per den 27 november 2018.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.