HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Detta är en annons från Volati AB (publ)

Möjlighet teckna preferensaktier i Volati, 7,5% årlig direktavkastning!

Volati AB (publ) är en svensk industrigrupp som förvärvar bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Inriktningen är förvärv av nordiska, välskötta bolag, inte sällan i samband med generationsskiften. Idag driver Volatis sju dotterkoncerner med verksamhet i 15 länder och med en nettoomsättning om 1 656 Mkr och en EBITA om 215 Mkr för 2014.

Nu ska Volatis preferensaktie tas upp till handel på Nasdaq First North Premier, och du kan anmäla ditt intresse här!

Volati har sedan 2003 byggt upp en industrigrupp som, per den 31 mars 2015, bestod av sju dotterkoncerner med verksamheter i 15 europeiska länder och med totalt 813 anställda. Det är verksamheter i skilda branscher, såväl tillverkningsindustri som inköps- och tjänsteföretag. Totalt har Volati sedan bolaget bildades genomfört ett femtontal förvärv och tre stycken avyttringar. Parallellt med utvecklingen av bolagets dotterkoncerner har Volati arbetat med att skapa en gemensam struktur för bolagsutveckling i form av bland annat styrsystem, processer och kunskapsöverföring. Volati har haft en årlig genomsnittlig EBITA-tillväxt om 42% sedan 2004 och avkastningen på eget kapital har varit 52% i genomsnitt under samma period.

Direktavkastning

7,5 procent årlig kontant avkastning baserat på teckningskursen om 106 kronor per preferensaktie (7,8 procent effektiv årsavkastning).

Erbjudandet

Volati har för avsikt att fortsätta att växa genom såväl förvärv av nya dotterkoncerner som tilläggsförvärv till befintliga dotterkoncerner och bolagets styrelse avser därför att besluta om en nyemission av preferensaktier. Bolaget lämnar således ett erbjudande till allmänheten och institutionella investerare om teckning av totalt högst 500 Mkr. Erbjudandet ingår som en av två delar i en kapitalanskaffning om högst 650 Mkr, där den andra delen om högst 150 Mkr utgörs av en riktad emission till bolagets huvudägare. Styrelsen har förebehållit sig rätten att utöka erbjudandet med högst cirka 200 Mkr. Vidare har styrelsen ansökt om upptagande till handel av bolagets preferensaktier på Nasdaq First North Premier.

Eftersom Erbjudandet består av nyemitterade preferensaktier, kommer tecknare som erhållit tilldelning och erlagt betalning att få betalda tecknade preferensaktier (”BTA”) bokförda på sitt servicekonto/VP-konto eller sin värdepappersdepå. De nytecknade preferensaktierna kommer att vara bokförda som BTA till dess att samtliga preferensaktier som emitteras genom erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket, varefter BTA automatiskt kommer att ombokas till preferensaktier. BTA kommer inte att noteras eller vara föremål för handel på Nasdaq First North Premier.

Sista dag att anmäla sitt intresse är den 26 maj 2015 klockan 17:00. Observera att du måsta ha tillgänglig likvid på ditt konto senast den 26 maj för att inte förlora rätten till tilldelning. Tänk på att din anmälan är bindande även om du skulle sakna likvid på kontot.

Korta fakta
Pris per preferensaktie: 106 kronor
Utdelning: 8 kronor per preferensaktie. Kvartalsvis utbetalning.
Minsta investering: 100 preferensaktier (ca 10 600 kronor)
Maximal investering: 10 000 aktier (ca 1 060 000 kr)
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 26 maj 2015, klockan 17:00
Information om tilldelning: Omkring den 28 maj 2015 genom upprättande av nota på din depå
Likviddag: Omkring 1 juni 2015
Beräknad första handelsdag: 8 juni 2015
www.volati.se
PDF Prospekt
Anmäl intresse här!

Du som kund hos Avanza Bank erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta i det prospekt som har upprättats med anledning av erbjudandet och som finns att ta del av här och på bolagets hemsida, www.volati.se.