HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Detta är en annons från Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Investera i fastighetsbolaget Estea (med 6,25% ränta)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsägande bolag som nu erbjuder ett instrument som ger innehavaren ränteutbetalningar likt en obligation men även möjlighet till värdetillväxt likt en aktie, du får nämligen vara med och dela på resultatet när fastigheterna efter löptiden ska säljas. En sparform som har lägre risk än aktier men samtidigt en potentiell uppsida vid återbetalningsdagen baserat på hur värdeutvecklingen varit i de fastigheter som Bolaget investerat i. Investeringen ger innehavaren en årlig ränta om 6,25 procent under löptiden med kvartalsvis utbetalning (6,4 % effektiv årsavkastning) och instrumentet är börsnoterat på NDX hos NGM vilket innebär att de handlas på samma sätt som andra värdepapper, och kan förvaras i aktie- och fondkonton, kapitalförsäkringar samt även i investeringssparkonton (ISK).

Som kund hos Avanza har du möjlighet att anmäla ditt intresse nu, sista dag för att delta är den 10 juni 2015.

Se bolagets presentation på Avanzas Börsdag den 20 maj!

Bolaget i korthet

Estea AB är ett oberoende fastighets- och förvaltningsbolag som har varit verksamt sedan år 2002. Alla fastighetsinvesteringar som genomförs och förvaltas av Estea AB är arrangerade i separata verksamhetsbolag, där Estea Sverigefastigheter 3 AB är det senaste. Estea AB har sedan starten arrangerat fastighetsinvesteringar för över 3 miljarder kronor och realiserat vinster och avyttrat totalt 17 verksamhetsbolag/investeringsfonder. Hittills har alla avyttrade investeringar genererat vinst. Bland investerarna finns stiftelser, företag, mindre institutioner och privata investerare. I tabellen nedan visas den historiska avkastningen för Estea ABs 17 avyttrade verksamhetsbolag:

Källa: Bolaget. Notera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Emittenten Estea Sverigefastigheter 3 AB

Estea Sverigefastigheter 3 ABs (”Bolaget”) övergripande mål är att skapa en långsiktig och stabil avkastning för Bolaget och dess investerare, och samtidigt vara en kompetent, lyhörd och proaktiv samarbetspartner för dess hyresgäster. Bolagets affärsmodell går ut på att äga, förvalta, utveckla och slutligen avyttra kommersiella fastigheter i Sverige. Styrelsen har beslutat att emittera ett Kapitalandelslån där allmänheten och institutionella investerare i Sverige erbjuds att teckna Kapitalandelsbevis (”Erbjudandet”). Med den likvid som tillförs Bolaget, förutsatt ett fulltecknat Erbjudande (om 400 Mkr), kommer Bolaget kunna förvärva fastigheter till ett samlat värde om ca 800–1 200 Mkr. Bolaget kommer främst att genomföra fastighetsinvesteringar i Mellansverige och större regionsstäder. För en mer detaljerad beskrivning av investeringskriterierna se sid 30-31 i Prospektet.

Vad är kapitalandelsbevis

Kapitalandelsbevisen är ett låneinstrument som ger innehavaren rätt till årlig ränta om 6,25 procent under löptiden. Räntan betalas ut kvartalsvis och därtill kommer en slutlig återbetalning.

Den slutliga återbetalningen av kapitalandelslånet ska ske efter att samtliga fastighetsinvesteringar avyttrats och full betalning för dessa har erhållits, vilket ska ha skett senast år 2020 (förfallodagen).

Den slutliga återbetalningen ska uppgå till summan av (i) det totala lånebeloppet per förfallodagen, och (ii) 75 procent av Bolagets resultat, för det fall detta är positivt, eller 100 procent av Bolagets resultat, för det fall detta är negativt.

Korta fakta
Pris per Kapitalandelsbevis: 10 000 kronor
Minsta investering: 10 000 kronor
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 10 juni 2015, kl 15:00
Information om tilldelning: Omkring den 12 juni, 2015
Likviddag: Omkring den 16 juni, 2015
Handelsstart och kortnamn: Handeln på NDX (NGM) förväntas inledas under vecka 25, 2015. Kortnamn ESTEA KAPBEVIS3
www.estea.se
PDF Prospekt
PDF Informationsbroschyr
Anmäl intresse här!

Ej kund? Använd anmälningssedeln

Kapitalandelsbevisen kommer att handlas på NDX (en del av NGM och Nordens ledande börs för investeringsprodukter) i poster om 10 000 kr. Beräknad första handelsdag kommer vara i vecka 25, 2015.

Erbjudandet i korthet samt villkor

Erbjudandet uppgår till 200 Mkr med möjlighet för styrelsen att genomföra en utökningsemission om ytterligare 200 Mkr vid ett stort intresse. Vid fullteckning av Erbjudandet och utökningsemissionen skulle Bolaget tillföras maximalt 400 Mkr. Pris per kapitalandelsbevis är 10 000 kr och den årliga kontanta avkastningen uppgår till 625 kr, (vilket ger en effektiv årsavkastning om 6,4%). Första ränteutbetalningsdagen är den 10 oktober 2015.

Anmälan om att teckna Kapitalandelsbevis ska ske under perioden 20 maj till 10 juni klockan 15:00. Observera att du måsta ha tillgänglig likvid på ditt konto senast den 10 juni 2015 för att inte riskera att förlora rätten till tilldelning. Tänk på att din anmälan är bindande även om du skulle sakna likvid på kontot.

Du som kund hos Avanza Bank erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna kapitalandelsbevis enligt villkoren ovan samt i Prospektet. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i Prospektet.

VD har ordet

Fastighetsmarknaden har kanske aldrig haft samma förutsättningar som vi nu ser. Rekordlåga räntor, hög likviditet, stort riskvilligt kapital från investerare och banker. Hyresgäster som utvecklas och mår bra med stabil vakansutveckling som följd. Vad är det egentligen som driver marknaden framåt och vilka möjligheter och hinder ser vi framöver? Vi är övertygade om att fastighetsmarknaden kommer ha en fortsatt stabil utveckling och jag vill kortfattat försöka beskriva några utvalda parametrar som vi på Estea beaktar som viktiga vid våra investeringsbeslut och i vår löpande fastighetsförvaltning.

Jakten på avkastning

I det ränteklimat där vi nu befinner oss får vi, vare sig vi vill eller ej, bekanta oss med något så ovanligt som ”negativ ränta”. Vissa investerare får betala för att placera pengar på banken eller i lågriskinvesteringar. Det blir därför naturligt att vissa aktörer söker sig till andra typer av placeringar som ger en positiv avkastning. Företagsobligationer, preferensaktier och andra typer av ränteinstrument har de senaste åren kunna ge en högre avkastning. Men, för alla investerare gäller att avkastningen måste ställas i relation till investeringsrisk. Är det då rimligt att vi, för att uppnå låg investeringsrisk, i vissa fall skall behöva betala och, om än teoretiskt, erhålla en negativ avkastning? Eller ska vi behöva ta en alltför stor risk?

Jakten på orimlig riskjusterad avkastning

Som investerare är vi vana vid att alltid ta investeringsrisk, men vi vill naturligtvis att den ska vara så låg som möjligt i förhållande till den potentiella avkastning som vi kan uppnå. Under åren 2006-2008 såg vi att priserna på många typer av kommersiella fastigheter steg kraftigt. Detta medförde att avkastningsnivån på fastigheter, i vissa fall, till och med var lägre jämfört med att låna ut pengar med betydligt lägre risk till svenska staten. Denna typ av utveckling tror vi är farlig och vår uppfattning är att allt för hög likviditet och riksvilja, d.v.s. jakten på avkastning, kan skapa obalanser som är ohälsosamma för oss investerare. Den riskjusterade avkastningen kan i dessa lägen närmas betraktas som orimlig. Av denna anledning avyttrade vi på Estea under åren runt 2006 nästan samtliga våra fastigheter. Det är vi glada för! Vi fick väldigt bra betalt och många av våra investerare gjorde fina affärer. Sen kom finanskrisen och vi vet alla vad det innebar. Med justerade avkastningsförväntningar som följd innebar det för oss på Estea att det på kort tid skapades otroligt spännande nya investeringsmöjligheter.

Jakten på rimlig riskjusterad avkastning

Det finns många mått på hur vi som fastighetsaktör mäter avkastningen från fastigheter. Ett viktigt mått utgörs av direktavkastningen, d.v.s. en eller fler fastigheters driftnetto i förhållande till förvärvs- eller försäljningspris. Hög eller låg direktavkastning är ett relativitetsmått som helt måste ställas i relation till övriga jämförbara fastigheter och alternativa investeringsmöjligheter. En hög direktavkastning skulle alltså kunna vara ett mått på att en fastighet är förknippad med hög risk eller också att prisbilden är attraktiv i förhållande till jämförbara fastigheter om du är köpare. Vidare måste direktavkastningen ställas i relation till det många, kanske lite slarvigt, kallar ”riskfria investeringar”, vilket normalt utgörs av statsobligationer.Åren från finanskrisen 2008-2009 fram till nu har marknadsräntorna sjunkit kraftigt. Under samma period har fastighetspriserna stigit, men inte i relation till de låga marknadsräntorna. Skillnaden mellan avkastningen från många fastigheter och på statsobligationer är rekordhög! I förhållande till sparande i bank eller i andra traditionella lågriskinvesteringar tycker vi att vi från fastigheter får en rimlig avkastning. Vi är därför övertygade om att fastigheter, ställt i relation till många andra typer av tillgångar erbjuder en rimlig riskjusterad avkastning. Vi tror därför att det fortsatt finns goda förutsättningar att genomföra lönsamma och stabila fastighetsinvesteringar.

Vikten av aktiv fastighetsförvaltning

Om vi har rätt i våra resonemang så kommer vi som fastighetsbolag se en positiv utveckling framöver. Men, inget fastighetsbolag kan bedriva verksamhet med framgång utan en aktiv fastighetsförvaltning. Våra allra viktigaste kunder är våra hyresgäster. Mår de bra, mår vi som fastighetsbolag bra. Det är därför av allra största vikt att vi har så god kunskap som möjligt om våra hyresgästers behov och förutsättningar. Lokalanpassningar, om-, ny- och tillbyggnationer är naturliga delar i vår löpande förvaltning. Varje dag har vi samtal med våra hyresgäster om energibesparingar, yteffektivisering och expansionsutrymmen. Estea består av en professionell förvaltningsorganisation med samtliga nödvändig kompetenser inom fastighetsförvaltning, ekonomi, administration och fastighetstransaktioner. Vi är ett väl sammansvetsat gäng som har jobbat tillsammans under många år. Detta ger oss trygghet i vårt jobb, men vi är inte nöjda - vi strävar allt efter att bli bättre i vår förvaltning.

Vikten av god marknadskunskap

Som fastighetsbolag följer vi fastighetsmarknaden noga. Genom vårt affärsnätverk får vi information om de allra flesta större fastighetstransaktioner som genomförs i Sverige. Vi vet vanligen vem som köper och vem som säljer, till vilka priser och på vilka avkastningsnivåer. Vi har också goda kunskaper om vilka aktörer som från tid till annan vill öka eller minska sitt innehav av fastigheter vilket ger oss en bra uppfattning om likviditeten i marknaden. All denna information är viktig för att vi själva skall kunna genomföra fastighetsaffärer med gott resultat. Estea jobbar med direkta investeringar i fastigheter. Det är i fastigheter vi tar risker och uppnår avkastning. Det är fastigheter som vi aktivt utvecklar och förvaltar. Det är från fastigheter vi skapar en tydlig och stabil avkastning till våra investerare.

Välkomna att teckna Kapitalandelsbevis!

Johan Eriksson
VD, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)