HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

HANZA Holding AB (publ) noteras på First North Premier

I nedanstående presentationsfilm kan du höra Erik Stenfors, VD i HANZA, berätta om bolagets resa och framtid.


HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har idag vuxit till ett bolag som omsätter över en miljard kronor. Bolagets strategi har varit att förvärva bolag, kundanpassa dessa och snabbt göra dem till en integrerad del av HANZA. Nu ska HANZA fortsätta att växa dels organiskt och dels via förvärv av lönsamma bolag. Vill du vara med på HANZAs fortsatta resa erbjuds du nu möjligheten att teckna aktier i samband med att bolaget noteras på NASDAQ OMX First North Premier. Teckna aktier idag och var med från första handelsdag!

Kort om HANZA

Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och försvarskoncernen Saab. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. Bolaget har fastställt och kommunicerat följande finansiella mål:

  • Organisk omsättningstillväxt om lägst 10 procent per år
  • Rörelseresultat (EBIT) om lägst 6 procent
  • Soliditet om 30-35 procent
  • Skuldsättning högst 3 gånger EBITDA
  • Avkastning på operativt kapital om minst 20 procent

Korta fakta
Pris per aktie: 29 SEK
Minsta investering: 200 aktier (5 800 kronor)
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 10 juni 2014, klockan 15:00
Information om tilldelning: Omkring den 12 juni 2014 genom upprättande av nota på din depå
Likviddag: 3 bankdagar efter besked om tilldelning
Beräknad första handelsdag: 19 juni 2014
Hemsida
Bolagsbeskrivning
Delårsrapport Q1 2014
Årsredovisning 2013
Anmäl intresse här!

”Vi grundade HANZA med ett tydligt mål – skapa värde genom ökad tillväxt för kunderna. Vi skulle vara en industriell affärspartner med ett erbjudande av kompletta tillverkningslösningar. Det var 2008 och sedan dess har vi vuxit till ett miljardbolag med verksamhet i sex länder och med ledande industribolag som kunder. Grunden är lagd och vi har testat vår affärsmodell under en extrem period i marknaden, vilket gör att vi känner oss trygga när vi nu går in i nästa fas.” – Erik Stenfors VD HANZA


Erbjudandet i korthet:

Styrelsen i HANZA har beslutat om notering av bolagets aktie på First North Premier. I samband med noteringen genomför bolaget en nyemission om ca 22 miljoner kronor dels för att möjliggöra framtida förvärv och även för att bredda ägandet i bolaget och möjliggöra en bra handel i aktien. Teckningskursen har fastställts till 29 kronor per nyemitterad aktie viket motsvarar en värdering av HANZA om ca 188 miljoner kronor före emissionen. Erbjudandet omfattar 758 000 nyemitterade aktier. Första handelsdag beräknas till 19 juni 2014.

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida, i Bolagsbeskrivningen samt Årsredovisningen för 2013 och Delårsrapport för jan-mar 2014. Sammantaget ger dokumenten en fullständig bild av HANZA.

VD har ordet

Hösten 2013 firade HANZA 5-årsjubileum – och det fanns goda skäl att fira. När vi lanserade bolaget visste vi inte om den ovanligt svåra konjunkturnedgången som stod för dörren. Det var därför vi firade med glädje – inte bara att för vi lyckats skapa en internationell miljardkoncern, utan också att vi genomfört den första delen av affärsplanen som vi beslutade om vid starten.

HANZAs verksamhet är enkel att förklara. Våra kunder är produktbolag som lagt ut sin tillverkning på kontrakt. Men i globaliseringens kölvatten har bolagens tillverkningskedjor blivit utdragna, komplexa och kostsamma. Här kommer HANZA in genom att inte bara erbjuda tillverkning, utan också tillverkningslösningar. Det vill säga; vi analyserar kunden tillverkningskedja och reducerar antalet länkar och förstärker de kvarvarande delarna. Resultatet blir ökad tillväxt och lönsamhet åt HANZAs kunder, vilket medför tillväxt och lönsamhet år HANZA, vilket medför ökat värde för HANZAs aktieägare. För att erbjuda tillverkningslösningar krävs en uppsättning av verktyg. Dessa har vi målmedvetet skapat under HANZAs första fas genom fabriker inom 5 olika tillverkningsteknologier som är strategiskt placerade i 6 olika länder. Vi arbetar med maskinbearbetning, plåtmekanik, kretskortsproduktion, kablagetillverkning och slutmontering. Vi finns i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina.

Vägen fram till i dag har varit att ta över tillverkningsenheter som drabbats av utmaningar och genomföra så kallade turn-arounds, med ny ledning och ny affärsmodell. Bland annat tog vi över en kretskortsfabrik i Årjäng som var under rekonstruktion och en tunnplåtstillverkare i Finland som stod inför stora utmaningar efter Nokias tillbakagång. Vissa produktionsenheter som vi fått med vid övertagen har vi stängt och vissa fabriker har vi behövt bygga upp från grunden. Nu ser vi att vår affärsmodell är framgångsrik och vi har en koncern med stigande lönsamhet i alla fabriker. Dessutom har vi stora marknadsframgångar med ett erbjudande som attraherar både stora och små bolag som vill förenkla tillverkningskedjan.

Men världen fortsätter att utvecklas och HANZA måste utvecklas med den. Ett sätt att fortsätta att bredda HANZAs erbjudande, både genom nya teknologier och nya geografier, är via ytterligare förvärv. Dock kommer inriktningen till större del att vara arbete med synergieffekter, och till mindre del arbete med turn-around. Det vill säga, vi kommer framöver att inrikta oss på lönsamma förvärvskandidater och för det behöver vi en valuta. Det är huvudskälet till att vi beslutat att notera HANZA.

Förutom möjligheten att växa genom lönsamma förvärv, ger en notering förstås andra fördelar. Dels medför processen en god genomlysning av verksamheten från både legal och finansiell synvinkel, vilket medför en kvalitetsstämpel. Dels ger en listning ökad kännedom om bolaget och därmed förutsättning för fler affärsmöjligheter.

Under HANZAs första 5 år har vi lyckats utveckla verksamheten utan att ägarna har behövt skjuta till rörelsekapital, trots att marknaden stundtals varit utmanande. Även förvärv har, förutom vid ett tillfälle, genomförts utan att tillföra kapital från ägarna. För expansionen år 2014 och framåt har vi bedömt att bolaget behöver ett kapitaltillskott. Därför genomförs en nyemission om 22 miljoner kronor vid introduktionen.

Erik Stenfors
VD och koncernchef, HANZA

Vi kommer nu att fortsätta att utveckla HANZA i en noterad miljö och när vi vuxit koncernen ytterligare kommer nästa milstolpe vara ett byte till relevant lista på NASDAQ OMX. Exakt när det sker beror givetvis på hur HANZA och marknaden utvecklas, men ambitionen är att vi, om styrelsen bedömer tidpunkten rätt, ska vara förberedda från andra halvåret 2015. Vi välkomnar nya aktieägare ombord på vår resa att skapa en ledande internationell koncern för tillverkningslösningar med bas i Sverige!