HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

D. Carnegie & Co AB – erbjudande av B-aktier och notering på First North

D. Carnegie & Co AB (publ) ("bolaget") är ett renodlat fastighetsbolag inriktat på bostäder i Stockholmsregionen, utanför stadskärnan. Bolagets affärsmodell består i att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv renovering av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare den beprövade renoveringsmetoden BosystemTM. Utöver detta skapar bolaget betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd fram tills detaljplanerna vunnit laga kraft.

Bolagets namn och historik kommer sig av att ägarna till D. Carnegie & Co (tidigare moderbolag till Carnegie Investment Bank) under 2013 beslutade att söka en ny verksamhet för bolaget. Under hösten 2013 tecknade Kvalitena AB 80 procent av aktierna i D. Carnegie & Co via en riktad nyemission, med planen att tillföra bolaget ett bostadsfastighetsbestånd från Stendörren till ett värde av cirka 3 miljarder kronor – en affär som slutfördes i början av 2014. D. Carnegie & Co – som har anor tillbaka till 1803 och under två sekel varit verksamt i en rad näringar – blev därmed åter ett fastighetsbolag.

I samband med bolagets ägarspridning och notering på NASDAQ OMX First North har du som kund hos Avanza Bank möjlighet att köpa aktier i bolaget.

Företagspresentation: Den 1 april kl 18:00 på Operaterrassen i Stockholm har du chans att höra VD Ulf Nilsson presentera bolaget och pågående erbjudande. Anmälan sker via Financial Hearings.

Bakgrund

D. Carnegie & Co har som mål att fortsätta växa sitt fastighetsbestånd genom förvärv och förädling av fastigheter samt genom att utveckla byggrätter på egna fastigheter. Bolaget bedömer att det finns goda tillväxtutsikter, dels genom förädling och utveckling av befintligt fastighetsbestånd, dels genom förvärv.

I syfte att stärka kapitalbasen för investeringar i enlighet med bolagets tillväxtplan samt för att öka spridningen av ägandet i bolaget, beslutade styrelsen den 25 mars 2014 att genomföra föreliggande nyemission som tillför bolaget cirka 600 Mkronor före emissionskostnader. Emissionslikviden ska, efter avdrag för emissionskostnader, användas till nya förvärv av bostadsfastigheter i bolagets intresseområden. Vidare har styrelsen för D. Carnegie & Co ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX First North.

Anmäl intresse här!
Korta fakta
Pris per aktie: Priset kommer att fastställas i intervallet 35-45 kronor
Minsta och högsta investering: Minst 300 aktier (10 500 - 13 500 kronor) och högst 29 900 aktier (1 046 500 - 1 345 500 kronor)
Courtage: 0 kronor
Sista anmälningsdag: 7 april 2014, klockan 23:59
Information om tilldelning: Senast den 9 april 2014 genom upprättande av nota på din depå
Likviddag: 3 bankdagar efter besked om tilldelning, dvs 14 april 2014
Beräknad första handelsdag: 9 april 2014
Hemsida
PDF Prospekt

Villkor i korthet

Priset per aktie bestäms genom en form av anbudsförfarande och förväntas komma att fastställas inom intervallet 35–45 kronor. Försäljningspriset i erbjudandet kommer inte att överstiga 45 kronor per aktie och courtage utgår ej. Det slutligen fastställda försäljningspriset kommer att offentliggöras omkring den 9 april 2014.

Anmälan om teckning av B-aktier inom ramen för erbjudandet till allmänheten ska avse lägst 300 B-aktier och högst 29 900 B-aktier, i jämna poster om 100 B-aktier.

Du som kund hos Avanza Bank erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i Prospektet.

Anmäl intresse här!

Flik: VD har ordet

D. Carnegie & Co - renodlat bostadsbolag med sikte på fortsatt tillväxt

För den som tror att det kommer fortsätta vara attraktivt att flytta till, arbeta och bo i Stockholm med omnejd är D. Carnegie & Co ett intressant investeringsalternativ i fastighetskronortorn. Våra fastigheter finns där efterfrågan är stark. Vi har rätt kunskap, erfarenhet och verktyg för att löpande förädla våra hyresbostäder på ett kostnadseffektivt sätt – med bra kassaflöden och låg operativ risk. Vi arbetar också med att tillvarata de möjligheter som finns i våra fastigheter att utveckla byggrätter för nya bostäder.

Efter många år som rådgivare till Stendörren, det bolag vars bostadsbestånd nu kommer att utgöra basen i fastighetsbolaget D. Carnegie & Co, var det en självklarhet att tacka ja till att leda formandet och utvecklingen av det nya Bolaget när möjligheten kom under hösten 2013. Ägarna till D. Carnegie & Co (tidigare moderbolag till Carnegie Investment Bank) sökte en ny verksamhet och fick ett förslag från Kvalitena AB (publ) ("Kvalitena"), som sedan länge förvaltat Stendörren. Förhandlingar ledde fram till en överenskommelse som innebar att Kvalitena förvärvade cirka 80 procent av aktierna i Bolaget, via en riktad nyemission, med planen att tillföra ett fastighetsbestånd till ett värde av cirka 3 miljarder kronor i D. Carnegie & Co.

Nu står vi här, med ett anrikt bolag med ny tydlig verksamhetsinriktning på bostäder och ett attraktivt fastighetsbestånd, på väg att kapitalisera Bolaget ytterligare samt notera Bolagets aktier vid NASDAQ OMX First North. Siktet är inställt på förvärv av nya fastigheter, förädling av befintligt bestånd, utveckling av intressanta projekt och en notering på Stockholmsbörsens huvudlista så snart som möjligt.

Vår position

D. Carnegie & Co övertar Stendörrens affärsidé att förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholm och andra utvalda tillväxtområden. Inriktningen är huvudsakligen mot bostäder i det som kom att kallas miljonprogrammen, det vill säga resultatet av de åtgärder som samhället vidtog för att råda bot på den stora bostadsbrist som rådde i landet för femtio år sedan.

På kort tid byggdes då nära en miljon ljusa och rymliga bostäder i nya områden med gemensamma rekreationsytor, goda kommunikationer och bra serviceutbud. Själva fastigheterna är fortfarande strategiskt belägna, med stommar oftast i gott skick, och efterfrågan på bra bostäder är stor liksom behoven att återskapa en tilltalande och modern boendemiljö i de områden som såg dagens ljus under sextio- och sjuttiotalet. Vi känner ett starkt engagemang för att bidra till en gynnsam utveckling av dessa områden, samtidigt som vi naturligtvis ser den affärsmässiga potentialen.

Förvaltning, förädling och projektutveckling

Redan idag äger vi fastigheter med en total yta om cirka 280 000 kvadratmeter och ett marknadsvärde på nära 3 miljarder kronor – ett bestånd som vi minst vill fördubbla inom de kommande två åren. I tät dialog med de boende och Hyresgästföreningen förädlar och utvecklar vi den gemensamma boendemiljön. Med hjälp av vår kostnadseffektiva och egenutvecklade renoveringsmetod Bosystem™ förädlar vi bostäderna till nyskick, vilket ökar hyresintäkterna och minskar underhållskostnaderna. Renoveringarna utförs i samband med den normala lägenhetsomsättningen, normalt 8-10 procent per år, vilket har fördelen att ingen hyresgäst behöver evakueras under ombyggnationen och inte heller drabbas av påtvingade hyreshöjningar.

Ett exempel på framgångsrik förädling av våra fastigheter är Husby/Kista, där den successiva renoveringen av lägenheter resulterar i hyreshöjningar på över 40 procent, vilket leder till en fördubbling av driftnettot. Utgångsläget är således ett gediget fastighetsbestånd med hög förädlingspotential och en ambition att förvärva fler liknande bostadsfastigheter. Bolaget äger dessutom färdiga byggrätter, och sådana under utveckling, för cirka 1 500 nya lägenheter som vi utvecklar själva på befintliga fastigheter. Vi ser två möjligheter med dessa byggrätter, dels kan vi bygga själva eller sälja marken när de nya detaljplanerna vinner laga kraft. Eftersom vi normalt inte betalar något för byggrättspotentialen är vår egna utveckling av fastigheterna oftast en mycket lönsam affär.

Marknadsnotering ett naturligt steg mot tillväxt

Tillgången till kapital på förmånliga villkor är en viktig faktor i vår expansionsplan. Som noterat bolag får vi större möjlighet att finansiera de fastighetsförvärv vi har i sikte. Därutöver ger marknadsnoteringen i sig betydligt billigare lånefinansiering. Det är bakgrunden till vår ansökan om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North och erbjudandet till nya och befintliga ägare att delta i en nyemission. D. Carnegie & Co erbjuder ett renodlat och tydligt investeringsalternativ på den svenska fastighetsmarknaden. Vi har ett attraktivt fastighetsbestånd med stora förädlingsmöjligheter och utvecklingspotential, långsiktigt hög efterfrågan och obefintliga vakanser. Vi har en beprövad affärsmodell, låg skuldsättning, goda kassaflöden samt erfaren ledning och ser fram emot att förädla tusentals bostäder och bygga betydande ekonomiska värden.

Ulf Nilsson, VD D. Carnegie & Co