HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Nyemission av preferensaktier i Akelius

Akelius Residential Property AB (publ) är ett svenskt bostadsfastighetsföretag med huvudfokus på bostäder i attraktiva och efterfrågade lägen i växande storstäder. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Tyskland, England, Kanada och Frankrike, varav andelen bostäder är 95 procent av marknadsvärdet i den totala fastighetsportföljen.

Sverige är bolagets största marknad och står för cirka 54 procent av den totala fastighetsportföljens marknadsvärde. Tyskland står för cirka 37 procent medan Kanada och England står för 5 procent vardera. Idag har Akelius cirka 280 anställda och ett fastighetsbestånd på cirka 44 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om cirka 50 miljarder kronor.

Sedan starten 1994 har bolaget återinvesterat vinstmedel i verksamheten och på så sätt erhållit en snabb tillväxt och ambitionen är att ha en hög tillväxttakt även i framtiden. För att lyckas med detta letar bolaget ständigt efter nya potentiella förvärv. Akelius har under det andra kvartalet 2014 förvärvat ett antal fastigheter i såväl Tyskland som England och Kanada. Akelius har efter det andra kvartalets utgång förvärvat en fastighet i Paris, Frankrike som en del i bolagets tillväxtstrategi. Bolagets ambition är att Frankrike ska bli en lika framgångsrik marknad som Tyskland och Sverige är idag. Under andra kvartalet 2014 gav Akelius ut preferensaktier till ett värde av 1 miljarder kronor.

Korta fakta
Pris per preferensaktie: 320 kronor
Minsta investering: 50 preferensaktier. Därefter i poster om 10 preferensaktier. Max 5000 preferensaktier.
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 12 september 2014, klockan 17:00
Information om tilldelning: Omkring den 16 september 2014 genom upprättande av nota på din depå
Likviddag: 3 bankdagar efter besked om tilldelning
Hemsida
Prospektet
Anmäl intresse här!

Nu har du som kund hos Avanza Bank möjlighet att teckna nyemitterade preferensaktier i Akelius.

Akelius ser nu fortsatt goda möjligheter till såväl nya förvärv som uppgraderingar av befintliga fastigheter och för att kunna tillvarata ytterligare möjligheter har Akelius styrelse beslutat om en nyemission av preferensaktier. Bolaget erbjuder nu teckning av 4 687 500 preferensaktier med möjlighet för styrelsen att utöka erbjudandet med ytterligare 4 687 500 preferensaktier

Villkor i korthet

Bolaget har lämnat ett erbjudande om teckning av preferensaktier om totalt 1,5 miljarder kronor med möjlighet för styrelsen att utöka erbjudandet med ytterligare 1,5 miljarder kronor. Pris per preferensaktie är satt till 320 kr. Courtage utgår ej.

Utdelning

20,00 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Nyemitterade preferensaktier enligt detta erbjudande berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utbetalning som infaller närmast efter det att de nya preferensaktierna införts i Akelius aktiebok, vilket innebär att första avstämningsdag förväntas vara 5 november 2014.

Direktavkastning

Baserat på teckningskursen om 320 kronor per preferensaktie är den årliga kontanta direktavkastningen 6,3 procent (6,4 procent effektiv årsavkastning).

Tilldelning och handel i Akelius preferensaktien

Akelius preferensaktie är sedan tidigare föremål för handel på NASDAQ OMX First North. De som erhåller tilldelning av preferensaktier i föreliggande erbjudande kommer först erhålla BTA (Betald tecknad preferensaktie). BTA kommer inte att noteras eller vara föremål för organiserad handel på NASDAQ OMX First North. Omvandling från BTA till preferensaktier beräknas ske omkring den 24 september 2014. Observera: de som tilldelas i erbjudandet kommer erhålla BTA och dessa kan först handlas efter omvandling skett till preferensaktier, vilket beräknas ske 24 september 2014.

Bolagspresentation

Avanza, tillsammans med Swedbank och Akelius har nöjet att bjuda in till en bolagspresentation av Akelius. Presentationerna är kostadsfria och hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer och anmäl dig här!

Du som kund hos Avanza Bank erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva preferensaktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet.