HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Notering av Akelius Residential AB (publ) preferensaktie på Nasdaq OMX First North

Akelius är ett svenskt bostadsfastighetsföretag med huvudfokus på bostäder i attraktiva och efterfrågade lägen i växande storstäder. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Tyskland, England och Kanada, varav andelen bostäder är 95 procent av marknadsvärdet i den totala fastighetsportföljen.

Sverige är Bolagets största marknad och står för cirka 57 procent av den totala fastighetsportföljens marknadsvärde. Tyskland står för cirka 34 procent medan Kanada och England står för 4 procent vardera. Idag har Akelius cirka 265 anställda och ett fastighetsbestånd på cirka 43 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om cirka 47 miljarder kronor.

För att fortsätta att ha en hög expansionstakt letar bolaget ständigt efter nya potentiella förvärv inom storstäder med stark tillväxt och låg risk på befintliga och nya marknader. Mot bakgrund av ovanstående har Akelius styrelse beslutat om en nyemission av preferensaktier om totalt cirka 510 miljoner kronor och noteras dessa på Nasdaq OMX First North. Styrelsen förbehålles sig rätten att utöka erbjudandet med höst 1 700 000 ytterligare preferensaktier inom ramen för erbjudandet. Då kan Akelius tillföras ytterligare 510 miljoner kronor.

I samband med Akelius notering av preferensaktier på First North har du som kund hos Avanza Bank möjlighet att köpa preferensaktier i bolaget.

Korta fakta
Pris per preferensaktie: 300 kronor
Minsta investering: 50 preferensaktier. Därefter i poster om 10 preferensaktier. Max 5000 preferensaktier.
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 22 maj 2014, klockan 17:00
Information om tilldelning: Omkring den 27 maj 2014 genom upprättande av nota på din depå
Likviddag: 3 bankdagar efter besked om tilldelning
Beräknad första handelsdag: 5 juni 2014
Hemsida
Prospektet
Anmäl intresse här!

Villkor i korthet

Akelius styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i Akelius, att genomföra en nyemission av preferensaktier.. Erbjudandet omfattar högst 1 700 000 preferensaktier och teckningskursen har fastställts till 300 kronor per preferensaktie, vilket medför att Akelius vid full teckning tillförs totalt 510 miljoner kronor före emissionskostnader. Om utökningsoptionen utnyttjas kan Akelius komma att tillföras totalt 1 010 miljoner kronor före emissionskostnader. Courtage utgår ej.

Utdelning:

20,00 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Nyemitterade preferensaktier enligt Erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utbetalning som infaller närmast efter det att de nya preferensaktierna införts i Akelius aktiebok, vilket innebär att första avstämningsdag förväntas vara 5 augusti 2014.

Direktavkastning:

6,7 procent årlig kontant avkastning baserat på teckningskursen om 300 kronor per preferensaktie (6,8 procent effektiv årsavkastning).

Du som kund hos Avanza Bank erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva preferensaktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet.