Förklaring till begreppen

Aktiefonder

En aktie är en ägarandel i ett företag. En aktiefond, i sin tur, är en fond som investerar minst 85 procent av fondens pengar i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Om de aktier som ingår i fonden ökar i värde eller ger utdelning stiger värdet på fonden och tvärtom. Aktiefonder har högre risk än räntefonder.

Räntefonder

En räntefond är en fond som placerar sina pengar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer. En obligation är ett räntebärande värdepapper som har en förutbestämd räntesats och en löptid som överstiger ett år. Obligationer ges ut av staten, kommuner och bostadsfinansieringsinstitut. Räntefonders avkastning beror främst på den framtida ränteutvecklingen och risken är lägre än aktiefonder. 

Övrigt (Alternativa investeringar)

Med "övrigt" menar vi här alternativa investeringar. Alternativa investeringar kan ge exponering mot exempelvis fastigheter, råvaror eller private equity (investeringar i onoterade bolags ägarkapital).