Resultat- och balansräkning för Svenska Aerogel H.

Till Om Bolaget

RESULTATRÄKNING MSEK (FUNKTIONSINDELAD)

Utfall - Utfall - Utfall -
Total fakturering - - -
Kostnad sålda varor - - -
Bruttoresultat - - -
Försäljningskostnader - - -
Administrationskostnader - - -
FoU-kostnader - - -
Jämförelsestörande poster, netto - - -
Övriga rörelseintäkter - - -
Övriga rörelsekostnader - - -
Varav avskrivningar - - -
RÖRELSERESULTAT - - -
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag - - -
Ränteintäkter - - -
Räntekostnader - - -
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto - - -
Summa finansnetto - - -
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER - - -
Skatt - - -
Minoritetens andel av årets resultat - - -
ÅRETS RESULTAT - - -

BALANSRÄKNING MSEK

Utfall - Utfall 161231 Utfall 171231
Immateriella anläggningstillgångar - 28,59 26,84
Varav patent, licencer m.m. - 0,00 0,00
Varav goodwill - 16,54 14,85
Varav balanserade utgifter FoU - 0,00 0,00
Varav övriga immateriella anläggningstillgångar - 12,05 12,00
Materiella anläggningstillgångar - 1,81 4,41
Varav byggnader och mark - 0,00 0,00
Varav maskiner och tekniska anläggningar - 1,81 4,41
Varav inventarier, verktyg och installationer - 0,00 0,00
Varav övriga materiella anläggningstillgångar - 0,00 0,00
Finansiella anläggningstillgångar - 0,00 0,00
Varav aktier och andelar i koncern- och intresseföretag - 0,00 0,00
Varav fordringar i koncern- och intressebolag - 0,00 0,00
Varav övriga finansiella anläggningstillgångar - 0,00 0,00
Summa anläggningstillgångar - 30,40 31,25
Varulager - 0,00 0,00
Kundfordringar - 0,20 0,25
Fordringar hos koncern- och intressebolag - 0,00 0,00
Övriga kortfristiga fordringar - 0,00 0,00
Kortfristiga placeringar - 0,00 0,00
Kassa och bank - 21,34 46,09
Summa omsättningstillgångar - 22,63 48,67
SUMMA TILLGÅNGAR - 0,00 0,00
Ställda säkerheter - 0,00 0,00
Aktiekapital - 0,65 1,34
Övrigt bundet eget kapital - 0,00 0,00
Uppskrivningsfond - 0,00 0,00
Bundet eget kapital - 0,00 0,00
Balanserat resultat - 0,00 0,00
Årets resultat - -12,96 -16,89
Fritt eget kapital - 0,00 0,00
Summa eget kapital - 37,43 65,40
Minoritetsintressen - 0,00 0,00
Avsättningar - 0,00 0,00
Förlags- och obligationslån - 0,00 0,00
Skulder till kreditinstitut - 0,00 0,00
Skulder till koncern- och intressebolag (lång) - 0,00 0,00
Övriga långfristiga skulder - 0,00 0,00
Summa långfristiga skulder - 10,33 10,44
Skulder till kreditinstitut - 0,00 0,00
Leverantörsskulder - 1,13 1,17
Skulder till koncern- och intressebolag (kort) - 0,00 0,00
Övriga kortfristiga skulder - 3,39 1,79
Summa kortfristiga skulder - 5,26 4,08
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER - 53,02 79,92
Ansvarsförbindelser - 0,00 0,00