Resultat- och balansräkning för Swedencare

Till Om Bolaget

RESULTATRÄKNING MSEK (FUNKTIONSINDELAD)

Utfall - Utfall - Utfall -
Total fakturering - - -
Kostnad sålda varor - - -
Bruttoresultat - - -
Försäljningskostnader - - -
Administrationskostnader - - -
FoU-kostnader - - -
Jämförelsestörande poster, netto - - -
Övriga rörelseintäkter - - -
Övriga rörelsekostnader - - -
Varav avskrivningar - - -
RÖRELSERESULTAT - - -
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag - - -
Ränteintäkter - - -
Räntekostnader - - -
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto - - -
Summa finansnetto - - -
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER - - -
Skatt - - -
Minoritetens andel av årets resultat - - -
ÅRETS RESULTAT - - -

BALANSRÄKNING MSEK

Utfall - Utfall 161231 Utfall 171231
Immateriella anläggningstillgångar - 50,60 45,18
Varav patent, licencer m.m. - 0,00 0,00
Varav goodwill - 49,86 44,66
Varav balanserade utgifter FoU - 0,00 0,00
Varav övriga immateriella anläggningstillgångar - 0,75 0,52
Materiella anläggningstillgångar - 1,00 3,05
Varav byggnader och mark - 0,00 0,00
Varav maskiner och tekniska anläggningar - 1,00 3,03
Varav inventarier, verktyg och installationer - 0,00 0,00
Varav övriga materiella anläggningstillgångar - 0,00 0,00
Finansiella anläggningstillgångar - 0,69 0,64
Varav aktier och andelar i koncern- och intresseföretag - 0,00 0,00
Varav fordringar i koncern- och intressebolag - 0,00 0,00
Varav övriga finansiella anläggningstillgångar - 0,00 0,00
Summa anläggningstillgångar - 52,29 48,86
Varulager - 7,36 8,24
Kundfordringar - 8,03 10,37
Fordringar hos koncern- och intressebolag - 0,00 0,00
Övriga kortfristiga fordringar - 0,00 0,00
Kortfristiga placeringar - 0,00 0,00
Kassa och bank - 20,54 24,08
Summa omsättningstillgångar - 40,48 45,80
SUMMA TILLGÅNGAR - 0,00 0,00
Ställda säkerheter - 0,00 0,00
Aktiekapital - 0,79 0,79
Övrigt bundet eget kapital - 0,00 0,00
Uppskrivningsfond - 0,00 0,00
Bundet eget kapital - 0,00 0,00
Balanserat resultat - 0,00 0,00
Årets resultat - 9,78 11,82
Fritt eget kapital - 0,00 0,00
Summa eget kapital - 56,69 69,02
Minoritetsintressen - 0,00 0,00
Avsättningar - 0,00 0,00
Förlags- och obligationslån - 0,00 0,00
Skulder till kreditinstitut - 0,00 0,00
Skulder till koncern- och intressebolag (lång) - 0,00 0,00
Övriga långfristiga skulder - 0,00 0,00
Summa långfristiga skulder - 17,00 10,06
Skulder till kreditinstitut - 0,00 0,00
Leverantörsskulder - 3,65 1,86
Skulder till koncern- och intressebolag (kort) - 0,00 0,00
Övriga kortfristiga skulder - 8,28 11,60
Summa kortfristiga skulder - 19,07 15,58
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER - 92,76 94,66
Ansvarsförbindelser - 0,00 0,00