Resultat- och balansräkning för Lundin Petroleum

Till Om Bolaget

RESULTATRÄKNING MSEK (FUNKTIONSINDELAD)

Utfall 151231 Utfall 161231 Utfall 171231
Total fakturering 4 766,41 10 574,92 16 479,64
Kostnad sålda varor 11 350,46 13 496,04 9 513,96
Bruttoresultat 6 584,06 -2 921,12 6 965,68
Försäljningskostnader 0,00 0,00 0,00
Administrationskostnader 0,00 0,00 0,00
FoU-kostnader 0,00 0,00 0,00
Jämförelsestörande poster, netto 0,00 0,00 0,00
Övriga rörelseintäkter 0,00 0,00 0,00
Övriga rörelsekostnader 0,00 0,00 0,00
Varav avskrivningar 0,00 0,00 0,00
RÖRELSERESULTAT -6 914,77 -3 243,86 6 704,09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0,00 0,00 0,00
Ränteintäkter 51,07 0,00 8,25
Räntekostnader 597,79 0,00 949,00
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto 0,00 0,00 0,00
Summa finansnetto -5 111,35 -1 848,95 578,48
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -12 026,12 -5 092,81 7 279,27
Skatt -4 773,11 -540,64 4 136,00
Minoritetens andel av årets resultat -38,51 -1 300,10 -31,36
ÅRETS RESULTAT -7 214,50 -3 252,07 3 558,35

BALANSRÄKNING MSEK

Utfall 151231 Utfall 161231 Utfall 171231
Immateriella anläggningstillgångar 0,00 2 682,25 1 057,11
Varav patent, licencer m.m. 0,00 0,00 0,00
Varav goodwill 0,00 1 167,90 1 057,11
Varav balanserade utgifter FoU 0,00 0,00 0,00
Varav övriga immateriella anläggningstillgångar 0,00 1 514,35 0,00
Materiella anläggningstillgångar 35 329,02 39 900,08 40 850,86
Varav byggnader och mark 0,00 0,00 0,00
Varav maskiner och tekniska anläggningar 0,00 0,00 0,00
Varav inventarier, verktyg och installationer 0,00 0,00 0,00
Varav övriga materiella anläggningstillgångar 35 329,02 39 900,08 40 850,86
Finansiella anläggningstillgångar 201,78 363,77 273,97
Varav aktier och andelar i koncern- och intresseföretag 0,00 0,00 0,00
Varav fordringar i koncern- och intressebolag 0,00 0,00 0,00
Varav övriga finansiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00
Summa anläggningstillgångar 35 530,79 42 946,10 42 181,94
Varulager 381,78 500,53 278,10
Kundfordringar 294,71 2 633,93 2 511,97
Fordringar hos koncern- och intressebolag 0,00 0,00 0,00
Övriga kortfristiga fordringar 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga placeringar 0,00 706,58 0,00
Kassa och bank 601,98 633,64 589,21
Summa omsättningstillgångar 4 533,66 4 481,97 3 442,82
SUMMA TILLGÅNGAR 0,00 0,00 0,00
Ställda säkerheter 0,00 0,00 0,00
Aktiekapital 0,00 0,00 0,00
Övrigt bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00
Uppskrivningsfond 0,00 0,00 0,00
Bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00
Balanserat resultat 0,00 0,00 0,00
Årets resultat -7 214,50 -3 252,07 3 558,35
Fritt eget kapital 0,00 0,00 0,00
Summa eget kapital -4 171,13 -2 175,34 -2 894,87
Minoritetsintressen 201,78 -1 035,70 0,00
Avsättningar 3 180,68 3 829,18 3 470,88
Förlags- och obligationslån 0,00 0,00 0,00
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00 0,00
Skulder till koncern- och intressebolag (lång) 0,00 0,00 0,00
Övriga långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00
Summa långfristiga skulder 37 324,16 43 590,68 42 790,13
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00 0,00
Leverantörsskulder 193,40 0,00 248,39
Skulder till koncern- och intressebolag (kort) 0,00 0,00 0,00
Övriga kortfristiga skulder 893,34 3 219,25 290,48
Summa kortfristiga skulder 3 528,97 3 219,25 2 258,63
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 40 064,45 47 428,06 45 624,76
Ansvarsförbindelser 0,00 0,00 0,00