Resultat- och balansräkning för Ortivus

Till Om Bolaget

RESULTATRÄKNING MSEK (FUNKTIONSINDELAD)

Utfall 151231 Utfall 161231 Utfall 171231
Total fakturering 72,62 74,28 58,80
Kostnad sålda varor 15,97 25,69 28,83
Bruttoresultat 56,65 48,59 29,97
Försäljningskostnader 0,00 0,00 0,00
Administrationskostnader 0,00 0,00 0,00
FoU-kostnader 7,54 13,12 13,04
Jämförelsestörande poster, netto 0,00 0,00 0,00
Övriga rörelseintäkter 0,00 0,00 0,00
Övriga rörelsekostnader 0,00 0,00 0,00
Varav avskrivningar 0,00 0,00 0,00
RÖRELSERESULTAT -5,54 -5,11 -10,45
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0,00 0,00 0,00
Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00
Räntekostnader 0,00 0,00 0,00
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto 0,00 0,00 0,00
Summa finansnetto -1,55 -1,97 -1,56
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -7,09 -7,08 -11,61
Skatt 0,00 0,00 0,00
Minoritetens andel av årets resultat 0,00 0,00 0,00
ÅRETS RESULTAT -7,09 -7,08 -11,61

BALANSRÄKNING MSEK

Utfall 151231 Utfall 161231 Utfall 171231
Immateriella anläggningstillgångar 24,88 17,83 11,84
Varav patent, licencer m.m. 0,00 0,00 0,00
Varav goodwill 0,00 0,00 0,00
Varav balanserade utgifter FoU 0,00 0,00 0,00
Varav övriga immateriella anläggningstillgångar 24,88 17,83 11,84
Materiella anläggningstillgångar 18,64 11,90 8,22
Varav byggnader och mark 0,00 0,00 0,00
Varav maskiner och tekniska anläggningar 18,64 0,00 0,00
Varav inventarier, verktyg och installationer 0,00 0,00 0,00
Varav övriga materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00
Finansiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00
Varav aktier och andelar i koncern- och intresseföretag 0,00 0,00 0,00
Varav fordringar i koncern- och intressebolag 0,00 0,00 0,00
Varav övriga finansiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00
Summa anläggningstillgångar 43,53 29,73 20,05
Varulager 3,91 3,01 3,36
Kundfordringar 4,43 0,00 0,00
Fordringar hos koncern- och intressebolag 0,00 0,00 0,00
Övriga kortfristiga fordringar 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga placeringar 0,00 0,00 0,00
Kassa och bank 1,22 2,04 1,70
Summa omsättningstillgångar 22,52 17,52 14,49
SUMMA TILLGÅNGAR 0,00 0,00 0,00
Ställda säkerheter 0,00 0,00 0,00
Aktiekapital 30,08 0,00 0,00
Övrigt bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00
Uppskrivningsfond 0,00 0,00 0,00
Bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00
Balanserat resultat 0,00 0,00 0,00
Årets resultat -7,09 -7,08 -11,61
Fritt eget kapital 0,00 0,00 0,00
Summa eget kapital 12,36 5,22 15,56
Minoritetsintressen 0,00 0,00 0,00
Avsättningar 0,57 0,00 0,00
Förlags- och obligationslån 0,00 0,00 0,00
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00 0,00
Skulder till koncern- och intressebolag (lång) 0,00 0,00 0,00
Övriga långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00
Summa långfristiga skulder 7,07 5,54 1,55
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00 0,00
Leverantörsskulder 3,87 0,00 0,00
Skulder till koncern- och intressebolag (kort) 0,00 0,00 0,00
Övriga kortfristiga skulder 37,91 0,00 0,00
Summa kortfristiga skulder 46,05 36,48 17,44
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 66,05 47,25 34,54
Ansvarsförbindelser 0,00 0,00 0,00