• Idag kl 07:00 - 08:00 genomför vi ett planerat underhåll. Det gör vi titt som tätt för att förbättra prestandan eller släppa nya funktioner och då kan det hända att vissa saker inte visas helt som de ska. Men håll ut, strax är allt uppe och snurrar igen!

Resultat- och balansräkning för Tele2

Till Om Bolaget

RESULTATRÄKNING (FUNKTIONSINDELAD)

Utfall - Utfall - Utfall -
Total fakturering - - -
Kostnad sålda varor - - -
Bruttoresultat - - -
Försäljningskostnader - - -
Administrationskostnader - - -
FoU-kostnader - - -
Jämförelsestörande poster, netto - - -
Övriga rörelseintäkter - - -
Övriga rörelsekostnader - - -
Varav avskrivningar - - -
RÖRELSERESULTAT - - -
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag - - -
Ränteintäkter - - -
Räntekostnader - - -
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto - - -
Summa finansnetto - - -
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER - - -
Skatt - - -
Minoritetens andel av årets resultat - - -
ÅRETS RESULTAT - - -

BALANSRÄKNING

Utfall - Utfall - Utfall -
Immateriella anläggningstillgångar - - -
Varav patent, licencer m.m. - - -
Varav goodwill - - -
Varav balanserade utgifter FoU - - -
Varav övriga immateriella anläggningstillgångar - - -
Materiella anläggningstillgångar - - -
Varav byggnader och mark - - -
Varav maskiner och tekniska anläggningar - - -
Varav inventarier, verktyg och installationer - - -
Varav övriga materiella anläggningstillgångar - - -
Finansiella anläggningstillgångar - - -
Varav aktier och andelar i koncern- och intresseföretag - - -
Varav fordringar i koncern- och intressebolag - - -
Varav övriga finansiella anläggningstillgångar - - -
Summa anläggningstillgångar - - -
Varulager - - -
Kundfordringar - - -
Fordringar hos koncern- och intressebolag - - -
Övriga kortfristiga fordringar - - -
Kortfristiga placeringar - - -
Kassa och bank - - -
Summa omsättningstillgångar - - -
SUMMA TILLGÅNGAR - - -
Ställda säkerheter - - -
Aktiekapital - - -
Övrigt bundet eget kapital - - -
Uppskrivningsfond - - -
Bundet eget kapital - - -
Balanserat resultat - - -
Årets resultat - - -
Fritt eget kapital - - -
Summa eget kapital - - -
Minoritetsintressen - - -
Avsättningar - - -
Förlags- och obligationslån - - -
Skulder till kreditinstitut - - -
Skulder till koncern- och intressebolag (lång) - - -
Övriga långfristiga skulder - - -
Summa långfristiga skulder - - -
Skulder till kreditinstitut - - -
Leverantörsskulder - - -
Skulder till koncern- och intressebolag (kort) - - -
Övriga kortfristiga skulder - - -
Summa kortfristiga skulder - - -
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER - - -
Ansvarsförbindelser - - -