Resultat- och balansräkning för Nolato

Till Om Bolaget

RESULTATRÄKNING MSEK (FUNKTIONSINDELAD)

Utfall 151231 Utfall 161231 Utfall 171231
Total fakturering 4 726,00 4 447,00 6 720,00
Kostnad sålda varor 3 904,00 3 733,00 5 642,00
Bruttoresultat 822,00 714,00 1 078,00
Försäljningskostnader 0,00 0,00 0,00
Administrationskostnader 0,00 0,00 0,00
FoU-kostnader 0,00 0,00 0,00
Jämförelsestörande poster, netto 0,00 0,00 0,00
Övriga rörelseintäkter 0,00 0,00 0,00
Övriga rörelsekostnader 0,00 0,00 0,00
Varav avskrivningar 0,00 0,00 0,00
RÖRELSERESULTAT 556,00 443,00 749,00
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0,00 0,00 0,00
Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00
Räntekostnader 0,00 0,00 0,00
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto 0,00 0,00 0,00
Summa finansnetto -1,00 -5,00 -18,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 555,00 438,00 731,00
Skatt 135,00 102,00 159,00
Minoritetens andel av årets resultat 0,00 0,00 0,00
ÅRETS RESULTAT 420,00 336,00 572,00

BALANSRÄKNING MSEK

Utfall 151231 Utfall 161231 Utfall 171231
Immateriella anläggningstillgångar 543,00 849,00 813,00
Varav patent, licencer m.m. 0,00 0,00 0,00
Varav goodwill 517,00 0,00 0,00
Varav balanserade utgifter FoU 0,00 0,00 0,00
Varav övriga immateriella anläggningstillgångar 26,00 0,00 0,00
Materiella anläggningstillgångar 952,00 1 205,00 1 243,00
Varav byggnader och mark 0,00 0,00 0,00
Varav maskiner och tekniska anläggningar 581,00 0,00 0,00
Varav inventarier, verktyg och installationer 0,00 0,00 0,00
Varav övriga materiella anläggningstillgångar 87,00 0,00 0,00
Finansiella anläggningstillgångar 47,00 49,00 55,00
Varav aktier och andelar i koncern- och intresseföretag 0,00 0,00 0,00
Varav fordringar i koncern- och intressebolag 0,00 0,00 0,00
Varav övriga finansiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00
Summa anläggningstillgångar 1 542,00 2 103,00 2 111,00
Varulager 279,00 393,00 530,00
Kundfordringar 874,00 819,00 1 128,00
Fordringar hos koncern- och intressebolag 0,00 0,00 0,00
Övriga kortfristiga fordringar 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga placeringar 0,00 0,00 0,00
Kassa och bank 403,00 411,00 669,00
Summa omsättningstillgångar 1 691,00 1 821,00 2 641,00
SUMMA TILLGÅNGAR 0,00 0,00 0,00
Ställda säkerheter 0,00 0,00 0,00
Aktiekapital 132,00 0,00 0,00
Övrigt bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00
Uppskrivningsfond 0,00 0,00 0,00
Bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00
Balanserat resultat 0,00 0,00 0,00
Årets resultat 420,00 336,00 572,00
Fritt eget kapital 0,00 0,00 0,00
Summa eget kapital 1 759,00 1 850,00 2 159,00
Minoritetsintressen 0,00 0,00 0,00
Avsättningar 159,00 0,00 0,00
Förlags- och obligationslån 0,00 0,00 0,00
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00 0,00
Skulder till koncern- och intressebolag (lång) 0,00 0,00 0,00
Övriga långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00
Summa långfristiga skulder 69,00 891,00 860,00
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00 0,00
Leverantörsskulder 675,00 0,00 0,00
Skulder till koncern- och intressebolag (kort) 0,00 0,00 0,00
Övriga kortfristiga skulder 211,00 1 183,00 1 733,00
Summa kortfristiga skulder 1 246,00 1 183,00 1 733,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 233,00 3 924,00 4 752,00
Ansvarsförbindelser 0,00 0,00 0,00