Resultat- och balansräkning för Diamyd Medical

Till Om Bolaget

RESULTATRÄKNING MSEK (FUNKTIONSINDELAD)

Utfall - Utfall - Utfall -
Total fakturering - - -
Kostnad sålda varor - - -
Bruttoresultat - - -
Försäljningskostnader - - -
Administrationskostnader - - -
FoU-kostnader - - -
Jämförelsestörande poster, netto - - -
Övriga rörelseintäkter - - -
Övriga rörelsekostnader - - -
Varav avskrivningar - - -
RÖRELSERESULTAT - - -
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag - - -
Ränteintäkter - - -
Räntekostnader - - -
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto - - -
Summa finansnetto - - -
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER - - -
Skatt - - -
Minoritetens andel av årets resultat - - -
ÅRETS RESULTAT - - -

BALANSRÄKNING MSEK

Utfall 140831 Utfall 150831 Utfall 160831
Immateriella anläggningstillgångar 0,11 0,48 0,37
Varav patent, licencer m.m. 0,00 0,00 0,00
Varav goodwill 0,00 0,00 0,00
Varav balanserade utgifter FoU 0,00 0,00 0,00
Varav övriga immateriella anläggningstillgångar 0,11 0,48 0,37
Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00
Varav byggnader och mark 0,00 0,00 0,00
Varav maskiner och tekniska anläggningar 0,00 0,00 0,00
Varav inventarier, verktyg och installationer 0,00 0,00 0,00
Varav övriga materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00
Finansiella anläggningstillgångar 13,71 15,66 4,45
Varav aktier och andelar i koncern- och intresseföretag 0,00 0,00 0,00
Varav fordringar i koncern- och intressebolag 0,00 0,00 0,00
Varav övriga finansiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00
Summa anläggningstillgångar 13,81 16,14 4,83
Varulager 0,00 0,00 0,00
Kundfordringar 0,08 0,20 0,22
Fordringar hos koncern- och intressebolag 0,00 0,00 0,00
Övriga kortfristiga fordringar 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga placeringar 10,96 13,00 5,00
Kassa och bank 24,72 16,73 26,40
Summa omsättningstillgångar 37,21 30,50 32,95
SUMMA TILLGÅNGAR 0,00 0,00 0,00
Ställda säkerheter 0,00 0,00 0,00
Aktiekapital 2,00 2,24 2,99
Övrigt bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00
Uppskrivningsfond 0,00 0,00 0,00
Bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00
Balanserat resultat 0,00 0,00 0,00
Årets resultat -16,03 -21,40 -32,01
Fritt eget kapital 0,00 0,00 0,00
Summa eget kapital 44,17 39,52 29,26
Minoritetsintressen 0,00 0,00 0,00
Avsättningar 0,00 0,00 3,21
Förlags- och obligationslån 0,00 0,00 0,00
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00 0,00
Skulder till koncern- och intressebolag (lång) 0,00 0,00 0,00
Övriga långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00
Summa långfristiga skulder 0,84 0,81 0,00
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00 0,00
Leverantörsskulder 1,31 0,94 1,22
Skulder till koncern- och intressebolag (kort) 0,00 0,00 0,00
Övriga kortfristiga skulder 0,25 0,28 0,49
Summa kortfristiga skulder 6,02 6,32 5,31
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 51,03 46,65 37,78
Ansvarsförbindelser 0,00 0,00 0,00