Resultat- och balansräkning för Eolus Vind

Till Om Bolaget

RESULTATRÄKNING (FUNKTIONSINDELAD)

Utfall - Utfall - Utfall -
Total fakturering - - -
Kostnad sålda varor - - -
Bruttoresultat - - -
Försäljningskostnader - - -
Administrationskostnader - - -
FoU-kostnader - - -
Jämförelsestörande poster, netto - - -
Övriga rörelseintäkter - - -
Övriga rörelsekostnader - - -
Varav avskrivningar - - -
RÖRELSERESULTAT - - -
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag - - -
Ränteintäkter - - -
Räntekostnader - - -
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto - - -
Summa finansnetto - - -
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER - - -
Skatt - - -
Minoritetens andel av årets resultat - - -
ÅRETS RESULTAT - - -

BALANSRÄKNING

Utfall - Utfall - Utfall -
Immateriella anläggningstillgångar - - -
Varav patent, licencer m.m. - - -
Varav goodwill - - -
Varav balanserade utgifter FoU - - -
Varav övriga immateriella anläggningstillgångar - - -
Materiella anläggningstillgångar - - -
Varav byggnader och mark - - -
Varav maskiner och tekniska anläggningar - - -
Varav inventarier, verktyg och installationer - - -
Varav övriga materiella anläggningstillgångar - - -
Finansiella anläggningstillgångar - - -
Varav aktier och andelar i koncern- och intresseföretag - - -
Varav fordringar i koncern- och intressebolag - - -
Varav övriga finansiella anläggningstillgångar - - -
Summa anläggningstillgångar - - -
Varulager - - -
Kundfordringar - - -
Fordringar hos koncern- och intressebolag - - -
Övriga kortfristiga fordringar - - -
Kortfristiga placeringar - - -
Kassa och bank - - -
Summa omsättningstillgångar - - -
SUMMA TILLGÅNGAR - - -
Ställda säkerheter - - -
Aktiekapital - - -
Övrigt bundet eget kapital - - -
Uppskrivningsfond - - -
Bundet eget kapital - - -
Balanserat resultat - - -
Årets resultat - - -
Fritt eget kapital - - -
Summa eget kapital - - -
Minoritetsintressen - - -
Avsättningar - - -
Förlags- och obligationslån - - -
Skulder till kreditinstitut - - -
Skulder till koncern- och intressebolag (lång) - - -
Övriga långfristiga skulder - - -
Summa långfristiga skulder - - -
Skulder till kreditinstitut - - -
Leverantörsskulder - - -
Skulder till koncern- och intressebolag (kort) - - -
Övriga kortfristiga skulder - - -
Summa kortfristiga skulder - - -
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER - - -
Ansvarsförbindelser - - -